Pogoji poslovanja

Pogoji poslovanja

1.Predgovor: Freemeteo je spletno mesto za vremenske napovedi. Nudi vremenske napovedi in z njimi povezane storitve, npr. osebne napovedi in alarme po E-pošti za svoje uporabnike. Dostop do spletnega mesta Freemeteo je trenutno brezplačen za vse uporabnike. Vendar si Freemeteo pridržuje pravico do zaračunavanja dostopa do svojega spletnega mesta in pripadajočih storitev v prihodnosti. V tem primeru bi Freemeteo o tem v naprej obvestil vse svoje registrirane uporabnike in jim dal možnost, da postanejo naročniki Freemeteo. Freemeteo si izrecno pridržuje pravico, da kadar koli spremeni, popravi ali preneha izvajati kateri koli vidik ali funkcijo spletnega mesta, vključno z (vendar ne omejeno na) vsebino, časom dostopnosti in opremo, ki je potrebna za dostop ali uporabo spletnega mesta..

2.Avtorske pravice: Spletno mesto vključuje vsebine, ki so predmet avtorskih pravic, zaščitene znake in druge lastniške informacije, vključno z (vendar ne omejeno na) besedilom, programsko opremo, fotografijami in slikami. Freemeteo je edini lastnik vsebin, vseh pravic na področju intelektualne lastnine in drugih vsebovanih lastninskih pravic na svojem spletnem mestu. Vse pravice so s tem izrecno zaščitene. Zato so (razen izdelave varnostnih kopij dela vsebin spletnega mesta za osebne potrebe in ne da bi izbrisali informacijo o izvoru vsebin), prepovedani preprodaja, kopiranje, popravljanje, reproduciranje, ponovno izdajanje, nalaganje, pošiljanje ali razširjanje vsebin Freemeteo v kakršni koli obliki, bodisi v celoti bodisi po delih, razen če uporabnik za to pridobi predhodno pisno dovoljenje s strani Freemeteo.

3.Omejitev odgovornosti:

A. Uporabniki izrecno potrjujejo, da uporabljajo Freemeteo na svojo lastno pobudo in torej sami nosijo odgovornost za morebitne nevarnosti zaradi uporabe. Freemeteo, njegovi izdelovalci ter izvajalci storitev ne zagotavljajo, da spletno mesto deluje brez prekinitev, brez napak in da bo vsaka napaka odpravljena. Razen tega Freemeteo ne daje nikakršne garancije, da so z uporabo spletnega mesta pridobljeni rezultati in informacije brezhibni zlasti v smislu točnosti ali zanesljivosti, in ne daje nikakršne garancije za storitve svojega spletnega mesta.


B. Informacije in storitve spletnega mesta Freemeteo so na razpolago po načelu “tako kot je”, brez kakršne koli garancije, bodisi izrecne bodisi skrite, brez kakršnih koli izjem brez garancije glede naslova, informacij, storitev ali produktov, pridobljenih v okviru Freemeteo, in brez garancije glede možnosti prodaje, primernosti za praktično uporabo ali izogiba kršitev.

C. Informacij, pridobljenih na spletnem mestu Freemeteo, uporabniki ne smejo razumeti kot nasvet ali pobudo za izvajanje ali neizvajanje posameznih dejanj. Freemeteo ne odgovarja za uporabnikovo interpretacijo informacij, dobljenih na spletnem mestu, niti ne odgovarja za dejanja, za katera se uporabnik odloči ob upoštevanju informacij, dobljenih na tem spletnem mestu.

D. Freemeteo ne odgovarja za kakršno koli škodo ali telesne poškodbe, povzročene zaradi prekinitev, napak, netočnosti, popravkov ali izbrisanja storitev. Poleg tega Freemeteo ne odgovarja za izpad delovanja ali za nedelovanje, za zakasnitve v delovanju ali prenosu, za izpade komunikacijskih linij in računalniške viruse, ki se morda prenesejo pri uporabnikovem dostopu do Freemeteo ali do z njim povezanih spletnih mest, za tatvine ali uničenje, nepooblaščen dostop, spremembe ali uporabo posnetkov bodisi zaradi prekršitve sporazuma, kaznivega dejanja, malomarnosti ali kakega drugega vzroka. Ta omejitev odgovornosti se razširi na vsakršno škodo, ki nastane zaradi prenosa katere koli vsebine, shranjene na Freemeteo ali na katerem koli z njim povezanim spletnim mestom.

E. Ta omejitev odgovornosti se nanaša na vse informacije ali storitve, ki jih prejemajo uporabniki tega spletnega mesta bodisi z enostavnim dostopom do katerih koli spletnih strani Freemeteo bodisi z izpolnjevanjem individualnih zahtev (vključno z (vendar ne omejeno na) osebnimi vremenskimi napovedmi in alarmi preko E-pošte).

4.Alarmi preko E-pošte: Z naročilom alarmov preko E-pošte pri Freemeteo se uporabnik strinja, da želi prejemati alarme z začetkom najkasneje v sedmih (7) dneh. Informacije, proizvode in storitve nudimo po načelih “taki kot so” in “so na razpolago” in lahko se zgodi, da prihajajo z zmanjšano pogostostjo ali z začasnimi ustavitvami. Freemeteo si izrecno pridržuje pravico do prekinitve ali končanja uporabnikovega abonmaja za alarme preko E-pošte kadarkoli in brez predhodne najave ali obrazložitve. Vse pravice na podlagi intelektualne lastnine, vključno z avtorskimi pravicami v zvezi z vsebino, prikazano v alarmih preko E-pošte, pripadajo Freemeteo. Vse pravice so s tem zaščitene. 

5.Oprema: Nabava in vzdrževanje potrebne opreme za dostop do tega spletnega mesta (npr. telefonska linija, računalniška strojna oprema, itd.) je v izključni pristojnosti uporabnika. Vendar si Freemeteo pridržuje pravico do sprememb v opremi, ki je potrebna za dostop in uporabo spletnega mesta, kadar koli in brez predhodnega opozorila. Vse pristojbine za tretje osebe (npr. stroški za ponudnika internetnih storitev itd.) pri dostopu in uporabi tega spletnega mesta nosi uporabnik.

6.Povezave z drugimi spletnimi mesti: Freemeteo vsebuje povezave z drugimi spletnimi mesti. Freemeteo ne opravlja nadzora in nima možnosti izvajanja kakršnega koli nadzora nad razpoložljivostjo, vsebino, politiko varovanja osebnih podatkov, morebitnih kršitev zakonodaje ter kakovosti in količine informacij ter storitev, ki so dosegljive na teh spletnih mestih. Če pri uporabi ali obisku teh spletnih mest uporabnik naleti na probleme, se v zvezi s tem mora obrniti na lastnike teh spletnih mest. Freemeteo v nobenem primeru in na noben način ne potrjuje in ne odgovarja za vsebino drugih spletnih mest.

7.Oglaševanje: Freemeteo objavlja oglaševalske vsebine in te pogosto vsebujejo povezave z domačo spletno stranjo oglaševalca. Freemeteo ne opravlja nadzora in nima možnosti izvajanja kakršnega koli nadzora nad vsebino teh oglasov, napisov ali oglaševalskih dodatkov, nad politiko varovanja osebnih podatkov ali glede morebitnih kršitev zakonodaje. Če pri uporabi ali obisku teh spletnih mest uporabnik naleti na probleme, se v zvezi s tem mora obrniti neposredno na lastnike spletnih mest. Freemeteo v nobenem primeru in na noben način ne potrjuje in odgovarja za vsebino oglasov, prikazanih na spletnem mestu oglaševalca, ali za vsebino oglaševalčevih spletnih mest. Poleg tega Freemeteo ni odgovoren za kakršno koli komunikacijo uporabnika s katerim koli ponudnikom oglaševalskih storitev preko povezav na Freemeteo ali preko spletnega mesta in za nobene poslovne odnose, ki bi nastali zaradi take komunikacije.

8.Vsebine tretjih oseb: Freemeteo lahko objavlja informacije, podatke, besedila in slike, ki jih prejme od svojih uporabnikov. Te vsebine, bodisi javno objavljene bodisi poslane posamično, ostanejo v izključni odgovornosti svojega lastnika. Freemeteo ne odgovarja za nobeno napako in/ali opustitev, ki jo lahko vključujejo te vsebine, niti za morebitno škodo, ki bi jo uporabnik utegnil utrpeti zaradi uporabe teh vsebin. Freemeteo ne prevzame odgovornosti uporabnikov, ki se strinjajo, da ne bodo objavljali nespodobnih, vulgarnih, nedostojnih ali žaljivih vsebin, niti ne bodo objavljali vsebin, ki so opravljive, zmerjalne, nasilne do pravic oseb ali javnosti, so v nasprotju s predpisi o avtorskih pravicah ali so kako drugače nezakonite. Poleg tega Freemeteo ne odgovarja za vsebine, poslane s strani uporabnikov, ki napeljujejo h kriminalnim prestopkom, dajejo povod za nasprotovanje civilni odgovornosti ali kako drugače kršijo zakonodajo. Uporabniki spletnega mesta razumejo in potrjujejo mednarodni značaj interneta in se zato strinjajo s potrebo po spoštovanju in upoštevanju lokalnih etičnih pravil v vseh državah.

9.Nadzor: Freemeteo ima pravico, da po svoji presoji zavrne objavo ali odstrani vsako vsebino, ki je prikazana ali poslana na njegovo spletno mesto. Freemeteo ima pravico, da odstrani vsako vsebino, za katero po lastni presoji ugotovi, da je v nasprotju z zgornjimi določili ali je kako drugače sporna.


10.Odškodnina: Uporabniki se strinjajo, da branijo in varujejo Freemeteo in njegovega lastnika, njegove zaposlene, podružnice in agente pred kaznijo in pred vsemi zahtevki za odškodnino, pred akcijami, zahtevami, škodo, stroški, odgovornostjo, izgubo in izdatki (vključno s pristojbinami za odvetnike), ki bi utegnili nastati zaradi uporabe spletnega mesta.

11.Varovanje podatkov: V nekaterih primerih se od uporabnika zaradi njegovih lastnih ugodnosti zahteva vpis osebnih podatkov. Te informacije potrebuje Freemeteo in Freemeteo jih ne bo posredoval tretjim osebam. Glede ostalih podrobnostih o uporabi in obdelavi teh informacij glejte našo izjavo o varstvu osebnih podatkov.

12.Spremenjeni členi: Freemeteo si pridržuje pravico, da kadar koli zamenja ali spremeni člene in pogoje, ki veljajo za uporabo tega spletnega mesta, delno ali v celoti, s predhodnim opozorilom ali brez njega. Nadaljnja uporaba spletnega mesta z upoštevanjem teh zamenjav in sprememb v pogojih za uporabo pomeni strinjanje s temi spremembami s strani uporabnika. 

13.Ostalo: Ti pogoji za uporabo predstavljajo celoten sporazum med partnerjema glede uporabe spletnega mesta Freemeteo in nadomestijo vse predhodne pisne ali ustne sporazume, ki so se nanašali na to zadevo. Nobena oprostitev katere koli stranke za katero koli kršitev ali neizpolnjevanje teh pogojev ne bo predstavljala oprostitve katere koli predhodne ali naslednje kršitve ali neizpolnjevanja teh pogojev. Naslovi posameznih razdelkov so vstavljeni samo zaradi preglednosti in nimajo vpliva na interpretacijo teh pogojev za uporabo.

14.Ločitvena klavzula:Če katera od klavzul tega sporazuma postane nezakonita, neveljavna ali neizvršljiva v kateri koli sodni oblasti, to ne vpliva na zakonitost, veljavnost ali izvršljivost vseh drugih klavzul iz tega sporazuma v tej isti sodni oblasti.

15.Jezik: Ta sporazum je napisan v angleščini. V primeru razlik med angleškim besedilom in njegovim prevodom velja angleška različica sporazuma.

16.Uporabljeno pravo – sodna oblast: Ti pogoji za uporabo so utemeljeni in napisani v skladu z grškim in evropskim pravom ter so predmet ekskluzivne sodne pristojnosti sodišča v Atenah, Grčija.